Надлежност

У одељењу за санитарну инспекцију обављају се инспекцијски и са њима повезани стручни послови који обухватају: санитарни и здравствени надзор у области заштите становништва од заразних и незаразних болести, безбедности хране, здравствене исправности предмета опште употребе у производњи и промету, јавног снабдевања становништва хигијенски исправном водом за пиће; контролу санитарно-хигијенског стања објеката под санитарним надзором и средстава јавног саобраћаја; санитарни надзор над лицима која су законом стављена под здравствени надзор, као и надзор над постројењима, уређајима и опремом која се користи ради обављања делатности под санитарним надзором; утврђивање санитарно-хигијенских и здравствених услова објеката под санитарним надзором у поступцима изградње или реконструкције и редовну контролу над тим објектима; решавање у управним стварима у првом степену, изрицање управних мера и подношење пријава надлежним правосудним органима; унутрашњи надзор над имаоцима јавних овлашћења у вођењу поверених послова државне управе; надзор над имаоцима јавних овлашћења у вођењу поверених послова државне управе у областима под санитарним надзором, израђују се записници са предлогом мера; израђују се записници о извршеном надзору над радом санитарних инспектора у Одељењу из области под санитарним надзором, периодично и годишње и по утврђеном стању предлаже се министру предузимање одговарајућих мера, учествује се у припреми стручних основа за израду нацрта закона и других прописа у области под санитарним надзором; надзор над радом санитарних инспектора унутар Одељења; послови инспекцијског надзора у областима под санитарнимнадзором на граници, односно на другим местима где се врши царињење, решавање у првостепеном управном поступку; изрицање управних мера и подношење пријава надлежним правосудним органима; послови сачињавања упутстава за рад санитарних инспектора за примену прописа; припремања стручних основа за израду стратегија, програма и планова у областима под санитарним надзором; послови планирања и сачињавања програма едукација и обука санитарних инспектора за гранична подручја; сарадње са инспекцијским, правосудним органима и институцијама, као и друге послове одређене законом из делокруга Одељења. 

Контролне листe

Детаљније

План инспекцијског надзора за 2020. годину

Преузмите документ

Годишњи извештај о раду инспекције за 2019. годину

Преузмите документ

План координисаних/ заједничких надзора

Преузмите документ